Sviatosť krstu

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

Mt 28,19-20

Krst dieťaťa

O krst dieťaťa môžu rodičia požiadať na farskom úrade v čase úradných hodín. Krsty v našej farnosti vysluhujeme v nedeľu, vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, o 11:45, po skončení farskej svätej omše. 

Čo je k tomu potrebné:

  • Ak ide o prvé dieťa, rodičia (môžu aj krstní rodičia) musia absolvovať predkrstnú katechézu, ktorá býva v sobotný deň pred krstom, o 9:00, na farskom úrade. 
  • Ak rodičia bývajú na území inej farnosti, je potrebne priniesť z farského úradu licenciu na krst.
  • Na krst treba priniesť krstnú sviečku a krstnú košieľku.

Krstný rodič

Úlohou krstného rodiča je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a pri krste dieťaťa priniesť ho spolu s rodičmi na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život zodpovedajúci krstu a aby verne plnil záväzky, ktoré s ním súvisia. (KKP, kán. 872)

Kán. 873 – Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo krstný otec a krstná matka.

Kán. 874 – § 1. Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba dať výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný, už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život zodpovedajúci viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Krst dospelého

O krst môžete požiadať na farskom úrade. Žiadateľ nastúpi na cestu katechumenátu, počas ktorej sa bude pripravovať na prijatie tejto sviatosti. Viac informácii sa dozviete priamo na farskom úrade.