FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Sviatosť krstu

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Krst je sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove. (KKC § 1213)
Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého.
Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou dostávame Boží život.

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „ Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“. (Mt 28,19 - 20) V tomto citáte je aj odpoveď, prečo sú rôzne prípravy pred krstom a inými sviatosťami.

Podmienky a požiadavky pre výber krstných rodičov:

- vyberá si ho krstenec, jeho rodičia alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ krstu,
- musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu,
- má mať dovŕšený 16-ty rok života,
- musí byť pobirmovaným katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal,
- nesmie mať uložený alebo vyhlásený žiadny kánonický trest,
- nesmie byť rodičom krstenca.

Krst dieťaťa do 7 rokov

Ak máte ešte nepokrstené dieťa do 7 rokov a chcete ho dať pokrstiť, je potrebné prísť na farský úrad a priniesť kópiu rodného listu. Obaja rodičia sú povinní zúčastniť sa dohodnutých poučení pred krstom. Účasť krstných rodičov na poučeniach je odporúčaná. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku (možnosť vyšiť meno, dátum krstu...) a krstnú sviecu.

Krst dieťaťa vo veku od 7 do 14 rokov

Pokiaľ máte nepokrstené dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba to ohlásiť na farskom úrade kňazom alebo v škole katechétom. Príprava aj bližšie podrobnosti budú dohodnuté s kňazom.

Krst dospelého (od 14 rokov vyššie)

Ak sa chcete dať pokrstiť, treba sa prihlásiť na fare, kde sa dozviete bližšie informácie.