FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


Farnosti dekanátu

  • Ostatná aktualizácia: utorok, 10. august 2021, 09:29
  • Napísal: Administrátor
  • Návštevy: 37941
  • 08 júl
Cirkevná provincia: Západná
Cirkevná provincia je vysoká jurisdikčná jednotka cirkevnej správy.
Cirkevná provincia je viacero (arci)diecéz podriadených arcibiskupovi nadriadenej arcidiecézy. Hlava provincie má titul metropolita. Avšak aj podriadená diecéza môže mať titul arcidiecézy (napr. Trnavská arcidiecéza je podriadená Bratislavskej arcidiecéze).
V súčasnosti je arcibiskup-metropolita stále hlavou cirkevnej provincie, ale je to z väčšej časti len formálne postavenie, a aj podriadené diecézy sú vo väčšine vecí podriadené len pápežovi. Len málo z pozostatkov postavenia metropolitu predstavuje jeho právo menovať dočasného administrátora podriadenej diecézy ak biskup zomrel a pápež nemenoval apoštolského administrátora.
 arcimetropola bratislava
   
Arcidiecéza: Trnavská
Arcidiecéza alebo arcibiskupstvo je cirkevná oblasť spravovaná arcibiskupom. Často sa nesprávne stotožňuje s cirkevnou provinciou. Formálna definícia arci(diecézy) je:
(Arci)diecéza je časť ľudu Božieho, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova.
ABU TT erb b
   
Dekanát: Sereď
Kódex kánonického práva v kánone 374 spomína, že Na rozvíjanie pastoračnej starostlivosti spoločnou činnosťou sa viaceré susedné farnosti môžu spojiť do osobitných zoskupení, akými sú dekanáty. Dekan, ktorý sa nazýva arcipresbyter alebo aj iným menom, je kňaz, ktorý je na čele dekanátu. (Kán. 553, § 1 KKP)
erb dekanat sered priehl b

 

DEKANÁT SEREĎ
(Barokovo-klasicistický kostol z roku 1781, patrocínium sv. Jána Krstiteľa.)

DEKANÁTNY ERB
Erb seredskeho dekanatu

Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci striebrom previazaný zlatý vetvovitý latinský kríž striedavých sukov s priviazanou nadol položenou vlniacou sa striebornou koruhvou so znamením červeného heroldského kríža. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma strapcami na čiernej šnúre.
Pustovnícky kríž so zástavou víťazstva – jeden z atribútov sv. Jána Krstiteľa.
Sedemcípa hviezda – symbol Panny Márie.

Orientačné štatistické údaje seredského dekanátu: (zdrojom je SODB z roku 2011)

Rozloha dekanátu: 212 916 738 m2
Počet obyvateľov v dekanáte: 36 646
          
  Z toho:

rímskokatolíkov: 27 088
gréckokatolíkov: 66
pravoslávných: 39
evanjelikov: 430
reformovaných: 225
bratskej cikrvi: 5
metodistov: 99
husitov: 5
baptistov: 9
starokatolíkov: 11
iné: 439
bez vyznania: 5306
nezistené: 2924

Dekan: Vsdp. Mgr. Ing. Ján HALLON, kanonik, assessor; farár dekan v Seredi

Školský dekan: Vdp. Mgr. Daniel VACHAN; farský administrátor v Pustých Úľanoch

Liturgický poradca: Vdp. Mgr. Martin FERENC; farský administrátor v Dolnej Strede

Špirituál: Vdp. Mgr. Ján FORDINÁL; honorárny dekan, farár v Šintave

 

Farnosti seredského dekanátu:

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." (Kán 515, § 1. KKP) "Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva." (Kán. 519 KKP)

1. FARNOSŤ ABRAHÁM
(filiálka: Hoste)

Vdp. ThLic. Ondrej CHRVALA; farský administrátor ond chrv
Abrahám 411, 925 45
tel: 031/ 789 94 35
e-mail: abraham@fara.sk
web: www.abraham.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/abraham
Kostol: Patriarchu Abraháma (1782)
2. FARNOSŤ DOLNÁ STREDA
Vdp. Mgr. Martin FERENC; farský administrátor farar-dolnastreda 
Kostolné nám. 290
Dolná Streda 925 63
tel: 0911 111 770
e-mail: farnost.dolnastreda@abu.sk
web: www.fara.dolnastreda.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/dolna-streda
Kostol: Sv. Jakuba staršieho (1781)
3. FARNOSŤ GÁŇ
(filiálka: Nebojsa)
Vdp. Mgr. Štefan Novanský; farský administrátor gan novansky 
Gáň 100, 925 31
tel:  031/ 780 50 39
e-mail: farnost.gan@abu.sk
web: www.gan.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/gan
Kostol: Svätej Rodiny (12.stor.)
4. FARNOSŤ HÁJSKE
Vdp. Mgr. Marián ANTAL; farský administrátor
Hájske 43, 951 33
tel:  037/781 90 29
e-mail: farnost.hajske@abu.sk
web:
www.sered.fara.sk/dekanat/hajske
Kostol: Sv. Barbory (1841)
5. FARNOSŤ PATA
(filiálka: Pusté sady)
Vdp. PhDr. Ladislav KUNA; farár
Dlhá 720, 925 53
tel:  031/786 00 94
e-mail: farnost.pata@abu.sk
web:
www.sered.fara.sk/dekanat/pata
Kostol: Narodenie Panny Márie (1820)
6. FARNOSŤ PUSTÉ ÚĽANY
Vdp. Mgr. Daniel VACHAN; farský administrátor školský dekan vachan puste ulany21
Vdp. Mgr. Jozef KOLPÁK; výpomocný duchovný honorárny dekan
Poroská 51, 925 28
tel: 031/784 55 90
e-mail: farnost.pusteulany@abu.sk
web: http://ulanyfara.webnode.sk/farske-oznamy/
Kostol: Sv. Ladislava (1714)
7. FARNOSŤ SEREĎ
(filiálka: Čepeň)
Vsdp. Mgr. Ing. Ján HALLON, kanonik, assessor; farár dekan
hallon dek 
Vdp. Mgr. Ladislav MIŠURA; kaplán
 
Kostolná 10
Sereď 926 01
tel: 031/789 28 67  
e-mail: dekan.sered@gmail.com
kaplan.sered@gmail.com
web: www.sered.fara.sk
Kostol: Sv. Jána Krstiteľa (1781)
8. FARNOSŤ ŠINTAVA
(filiálka: Vinohrady nad Váhom)
Vdp. Mgr. Ján FORDINÁL; farár honorárny dekan
Námestie V. Jukla a S. Krčméryho 13
Šintava 925 51
tel: 031/789 23 31
e-mail: rkfu.sintava@gmail.com
web: www.sintava.fara.sk
www.sered.fara.sk/dekanat/sintava
Kostol: Sv. Martina (1776, najnovšie výskumy
posúvajú datovanie na 13. storočie)
9. FARNOSŤ ŠOPORŇA
(filiálka: Štrkovec)
Vsdp. Libor ŠKRIPUTA, kanonik; farár https://sered.fara.sk/images/rozne/farar-sered.jpg 
Šaľská 33
Šoporňa 925 52
tel: 031/787 41 21
e-mail: soporna@fara.sk
web:
www.soporna.fara.sk
Kostol: Panny Márie Snežnej (1710)
10. FARNOSŤ ŠÚROVCE
Vdp. Mgr. Dobromil Zifčak, PhD.; farský administrátor zifcak 2012 surovce farar21
Horná 1
Šúrovce 919 25
tel: 033/559 52 57
e-mail: farnost.surovce@abu.sk
web:
www.surovce.fara.sk
Kostol: Sv. Michala Archanjela (1793)