FarnostSered
  • Vitajte na webe seredského dekanátu


V Seredi bol uvedený do úradu nový farár dekan

  • Napísal: Andrej Macho
  • Návštevy: 1463
  • 03 aug

V nedeľu 2. augusta 2020 o 10:30 hod. vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi v rámci slávnostnej pontifikálnej sv. omše bol uvedený do úradu farára farnosti Sereď a do úradu dekana seredského dekanátu Vsdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, kanonik Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave a honorárny assessor. Koncelebrovanej slávnostnej sv. omši predsedal J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Obradu sa zúčastnil aj generálny vikár trnavskej arcidiecézy Vsdp. ThLic. Peter Šimko, assessor a nový kaplán seredskej farnosti Vdp. Ladislav Mišura i niekoľkí kňazi z dekanátu.

V úvode slávnosti otec arcibiskup zhodnotil šesťročné pôsobenie doterajšieho správcu seredskej farnosti a dekana Vsdp. Libora Škriputu, kanonika, počas ktorého sa okrem iného podarilo prebudovať presbytérium i sanktuárium kostola, vyriešiť kúrenie v kaplnke, zmodernizovať riadenie vežových hodín či zrekonštruovať strechu farskej budovy.

Ďalej nasledoval oficiálny cirkevno-právny akt uvedenia do úradu farára seredskej farnosti a dekana seredského dekanátu, ktorým prevzal nový farár dekan jurisdikčnú právomoc nad farnosťou a dekanátom. Po predstavení kandidáta na farára a oboznámení sa s jeho životopisom odzneli menovacie dekréty vydané arcibiskupským úradom v Trnave, v zmysle príslušných kánonov Kódexu kánonického práva. Novému farárovi otec arcibiskup odovzdal symbolický kľúč od farnosti a dekanátu. Po prísahe nového farára, dotýkajúceho sa rukou evanjeliára, slávnosť pokračovala bohoslužbou slova.

V súvislosti s personálnymi zmenami vo farnostiach otec arcibiskup v homílii poukázal na prípady častého nepochopenia tejto problematiky života cirkvi zo strany veriacich, farníkov, ktorí obviňujú biskupov, že “šachujú s kňazmi”. Otec arcibiskup poukázal na paralelu s Kristom, ktorý apoštolov posielal do sveta slovami: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium”, “Choďte a učte všetky národy”. Otec arcibiskup kládol otázku, či aj Pán Ježiš “šachoval” s apoštolmi? A či dnes napríklad dopravcovia “šachujú” s pilotmi dopravných lietadiel alebo vodičmi kamiónov, keď ich vysielajú na cesty do najrozličnejších kútov sveta, aby svojou prácou slúžili ľuďom...

Po bohoslužbe slova sme boli svedkami obradu obnovy kňazských sľubov a obradu vyznania viery novým pánom farárom. Nasledoval sprievod po kostole, kedy otec arcibiskup novému farárovi odovzdával všetky miesta v kostole, ktoré kňazskou službou jemu zverenou, majú posväcovať kresťanský ľud – teda kňazské sedadlo (sedes), svätostánok – miesto uloženia Eucharistie, pri ktorom incenzoval Najsvätejšiu Oltárnu sviatosť, krstiteľnicu a spovednicu.

Na záver slávnosti sa nový farár a dekan Vsdp. Ján Hallon prihovoril k svojim oltárnym spolubratom a k veriacim.
Poďakoval sa otcovi arcibiskupovi za prejav veľkej dôvery zverením farnosti do jeho rúk. Vyzval veriaci ľud, aby svojimi modlitbami vyprosovali pre neho hojnosť Božích milostí prepotrebných do náročnej služby v Pánovej vinici, a aby aj svojimi talentami prispeli do budovania farského spoločenstva a farnosti.

Na záver sv. omše zástupcovia veriacich vyjadrili svoju plnú podporu v modlitbách, ako aj prísľub svojej aktívnej účasti na živote farnosti.
Biskupským požehnaním sa ukončili slávnostné chvíle. V živote duchovného otca Jána Hallona, ako aj v živote našej farnosti začala nová, spoločná etapa každodenného budovania Božieho kráľovstva.

Nech Pán, Boh, žehná novému pastierovi Serede a jemu zverenému ľudu!

Andrej Macho, informátor seredského dekanátu

Foto: Lucia Kurbelová