FarnostSered
 • Vitajte na webe seredského dekanátu


História farnosti Dolná Streda

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. júl 2015, 08:16
 • Napísal: Administrátor
 • Návštevy: 15435
 • 12 júl

Nižšie je zoznam kňazov od roku 1313.

Farnosť so vzácnou minulosťou.

Pohľad do dávnej minulosti obce siaha až do roku 1283, kedy uhorský kráľ Ladislav IV. daroval územie ostrihomskému arcibiskupovi Ladomerovi. Vtedy bola významnou križovatkou obchodných ciest a bola trhovou osadou.

Trhy sa konali v strede týždňa (v stredu). Tak vzniklo pomenovanie osady Dolná Streda (Zeredahel). Z významných zachovaných listín sa môžeme dozvedieť o jej histórii.

Listina zachovaná z 8. marca 1312 svedčí o vpáde a pustošení obce vojskami Matúša Čáka Trenčianskeho.

Listina z 12. marca 1313 spomína kostol zasvätený sv. Jakubovi, farára a faru. V tom období bola susedná Sereď filiálkou dolnostredskej farnosti.

Z roku 1553 nachádzame svedectvo o pohrome, ktorú spôsobili nájazdy tureckých vojsk.

V rokoch 1553 – 1571, ale aj v ďalších rokoch bola Dolná Streda mestečkom (oppidum Zeredahel). V tom čase na Váhu, ktorý dodnes preteká jej územím, pracovalo šesť mlynov.

V druhej polovici 16., v celom 17. a začiatkom 18. storočia bolo obdobím, ktoré prinieslo Dolnej Strede viaceré vojnové pustošenia a živelné pohromy spôsobené hlavne povodňami.

Roky 1665 – 1683 boli obdobím tureckého plienenia.

V rokoch 1710 – 1711 je zaznamenaná mohutná morová epidémia.

V roku 1712 dalo obecné zastupiteľstvo vyhotoviť prvé obecné pečatidlo, ktoré má v pečatnom poli postavu biskupa s brkom,čo nasvedčuje tomu, že zemepánom bol ostrihomský arcibiskup.

Podľa našich zistení roku 1717 začali na fare v Dolnej Strede viesť matriky novorodených, sobášených i zosnulých. V tom čase je zaznamenaný nárast obyvateľstva susedných mestečiek Serede, Galanty, Hlohovca a slobodného kráľovského mesta Trnavy. Mestečko Dolná Streda sa v tomto čase stalo dedinou (possessio). Z histórie jezuitskej rehole nám je známe, že tu jezuiti dávali ľudové misie.

Daňový súpis z roku 1765 spomína veľký požiar, pri ktorom boli spálené ¾ domov.

Dolná Streda bola a je samostatnou farnosťou od roku 1313, počnúc farárom Andrejom (Andreas) až do smrti farára Timoteja Pozdecha (27. septembra 1982), kedy mala svojho kňaza. Od tohto obdobia síce zostala samostatnou farnosťou, ale temer 26 rokov bola spravovaná kňazmi zo Serede. Za tento čas úplne schátrala dolnostredská fara. Pod jej súčasný žalostný stav sa podpísali aj dva požiare. Vďaka kňazom zo Serede, vtedajšiemu dekanovi Jánovi Sokolovi (neskorší arcibiskup a metropolita trnavskej arcidiecézy), až po obdobie pôsobenia dekana Mgr. Jána Bučíka bol upravovaný hlavne kostol. Výsledkom ich pôsobenia je terajší vzhľad kostola a jeho vnútorná úprava. Na tento sú veriaci Dolnej Stredy právom hrdí.

K farnosti Dolná Streda patrili v minulosti aj dve filiálky:

1. Gáň (maď. Gány; 1938 - 44 pričlenené k Maďarsku), kde bol a je malý, avšak starobylý kostol sv. Rodiny z 12.storočia. Filiálka Gaň však patrila kedysi aj do farnosti Galanta spolu s terajšou filiálkou Nebojsa. Dekrétom Apoštolskej administratúry v Trnave sa táto filiálka stala samostatnou farnosťou r 1969. Z tejto bývalej filiálky pochádza viacero kňazov (Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup, Mons. Marián Bublinec, generálny vikár banskobystrickej diecézy, Mons. Silvester Oravec,...).

2. Váhovce (maď. Vága) boli od nepamäti filiálkou dolnostredskej farnosti. Na hlavnej ulici stojí dnes farský kostol sv. Mikuláša (1778). Váhovce sa stali samostatnou farnosťou od r. 1943, ako určil vtedajší ostrihomský arcibiskup Justinián Juraj Serédi, O.S.B., keďže farnosť po vzniku Slovenského štátu územne pripadla do Maďarska a cirkevne do Ostrihomskej arcidiecézy.

dek-dolna-streda

Farári, resp. správcovia farnosti:

 • 1313 -             Andreas, parochus in Zeradehel ad Vagum
 • ? ? ?
 • 1560 – ?         Juraj Orozy
 • 1562 – ?         Ján de Zeradahel
 • ? ? ?
 • 1612 – 1624   František Babóthy (významná osobnosť, cirkevný spisovateľ)
 • ? ? ?
 • 1647 – ?         Juraj Kolosy
 • ? ? ?
 • 1660 – ?         Benedikt Gudóczy
 • 1688 – 1691   Ján Gabrieli
 • 1691 – 1695   Pavol Dorikovič (Dreikovič)
 • 1695 – 1705   Matej Paulikovič
 • 1705 – 1709   Ján Megléthy
 • 1709 – 1717   Juraj Parončay
 • 1717 – 1720   Gabriel Loksay
 • 1720 – 1720   Juraj Gyöngyösy
 • 1720 – 1727   Ján Weinperger
 • 1727 – 1750   Samuel Szalay
 • 1750 – 1752   František Holt
 • 1752 – 1764   Ladislav Okoličányi
 • 1764 – 1775   Ladislav Gulik
 • 1775 – 1806   Anton Valdinuczi
 • 1806 – 1838   Lazar Vághy
 • 1838 – 1846   Štefan Bublik
 • 1846 – 1851   Ján Lehoczky
 • 1851 – 1886   František Zatkovics
 • 1886 – 1923   Jozef Vojtek (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1923 – 1924   Jozef Šoka
 • 1924 – 1929   Dr. Ferdiš Juriga
 • 1929 – 1930   Rudolf Rummel
 • 1930 – 1949   Andrej Szentgyörgy (Ďurček) (pochovaný v Dolnej Strede)
 • 1949 – 1952   Michal Klimo
 • 1952 – 1957   Jozef Varga
 • 1957 – 1982   Timotej Pozdech (pochovaný v Dolnej Strede)


Po smrti vdp. Pozdecha 27. 9. 1982 spravovali farnosť Dolná Streda ,,ex currendo,, farári zo Serede až do 1. 7. 2008

 • 1982 – 1988   Mons. Ján Sokol, dekan - farár v Seredi, neskorší arcibiskup a metropolita v Trnave
 • 1988 – 1990   Juraj Augustín, farár v Seredi
 • 1990 – 1995   Peter Kučera, farár v Seredi
 • 1995 – 1996   Ján Bederka, farár v Seredi
 • 1996 – 2008   Mons. Ján Bučík, dekan - farár v Seredi

  01. 07. 2008 dostala farnosť po 26 rokoch opäť kňaza.

 • 2008 –  2014  Peter Mikula, školský dekan (správca farnosti od 1. 7. 2008, za riadneho farára vymenovaný 1. 11. 2009)
 • 2014 -           Martin Ferenc


Kapláni:

 • ???
 • 1796 – 1796   Andrej Jancsó (Jančo)- významná  osobnosť - cirkevný spisovateľ
 • ???
 • ? – 1896         Eugen Nagy
 • 1896 – 1897   František Fallenbückl
 • 1897 – 1898   Ján Horváth
 • 1898 – 1899   Ján Jerró
 • 1899 – 1905   Štefan Jankovič
 • 1905 – 1906   Dr. Pavol Zeicha
 • 1906 – 1907   Augustín Gramantel
 • 1907 – 1912   František Prokop
 • 1912 – 1915   Juraj Polónyi
 • 1915 – 1916   Ján Lapicz
 • 1916 – 1916   Štefan Szarka
 • 1917 – 1919   Karol Lazar
 • 1919 – 1920   Jozef Horecsny
 • 1920 – 1925   Jozef Šoka
 • 1925 – 1928   Štefan Ripper
 • 1928 – 1929   Rudolf Rummel
 • 1931 – 1932   František Martinÿ
 • 1932 – 1934   Alexander Metzner
 • 1934 – 1934   Jozef Kubiš
 • 1934 – 1936   Tibor Montskó
 • 1936 – 1937   František Presinszky
 • 1937 – 1938   Michal Borsos
 • 1938 – 1938   Rudolf Szüllo
 • 1938 – 1940   Anton Horák
 • 1940 – 1941   Emil Kamody
 • 1941 – 1942   Ján Bartoš
 • 1942 – 1942   Alexej Piovarči
 • 1942 – 1943   Január František Valovič, tešiteľ
 • 1943 – 1946   ThDr. František Žák
 • 1946 – 1947   Anton Nagy
 • 1947 – 1948   Ján Gábriš (žijúci v Trhovej Hradskej)
 • 1948 – 1949   Jozef Kuzma


Po smrti vdp. farára Andreja Szentgyörgyho (Ďurčeka)oficiálne kaplán do Dolnej Stredy pridelený nebol až do dnešných dní, nakoľko filiálka Váhovce sa stala samostatnou farnosťou a nebolo potrebné, aby tam už dochádzali kňazi z Dolnej Stredy.
Kapláni, ktorí vypomáhali seredskému farárovi v rokoch 1982 - 2008 v Dolnej Strede:

 • 1982 – 1984   Jozef Kolpák
 • 1984 – 1985   Jozef Lehocký
 • 1985 – 1988   ThDr. Juraj Augustin
 • 1987 – 1989   PhDr. Ladislav Kuna
 • 1990 – 1991   Rudolf Daňo
 • 1991 – 1992   ICLic. Zdenko Sitka
 • 1992 – 1993   Ľubomír Varga
 • 1994 – 1995   Benjamín Kosnáč
 • 1995 – 1996   Richard Jankovič
 • 1996 – 1997   Jozef Gajdoš
 • 1997 – 1998   Ján Buček
 • 1998 – 2000   Miroslav Kostolný
 • 2000 – 2001   Miloš Kohútek
 • 2001 – 2002   Ondrej Porubský
 • 2002 – 2004   Miroslav Michalka
 • 2004 – 2005   Peter Kukučka
 • 2005 – 2006   Peter Štefaník
 • 2006 – 2007   Ing. Maroš Lovič
 • 2007 – 2008   PhDr. Peter Mikula


Zdroj: Séria farností Ostrihomskej arcidiecézy do roku 1884 ; Farská matrika

 

 

Prevzaté z oficiálnych stránok obce a farnosti Dolná Streda